Israel Shamir

The Fighting Optimist

Archives: Bulgarian

Правото на заминаване

Сахаров сгреши и в спора си със Солженицин. Сега, отчитайки опита от изминалите години, е ясно, че не е било нужно да се придава такова огромно значение на правото за емиграция. Това право е безпокоило преди всичко хората, готови лесно да нарушат чуждите права – емигриращите в Израел. Реализацията му не помогна на народа на Русия: за мнозинството от хората правото на емиграция се отна[...]

От книгата “Бор и маслина”

Източникът на злото Ще се разделим с живите села на Високото плато, ще се разделим с маслинените горички, в които селяните есента берат нежно-зелени плодове, ще се разделим с изворите, от които селянките черпят вода и овчарите поят овцете. Ще пресечем невидимата линия – “зелената черта” – и ще се окажем пред западния вход на Йерусалим, където в града влиза Яфски[...]

Йерусалимският синдром

Призрак ходи по планетата, призракът на избраността на евреите. Този призрак подлудява хората. В остра форма той взема вида на клинично безумие и тогава се нарича “йерусалимски синдром”. Човекът започва да се усеща като Мойсей, заявява го пред Стената на Плача и пъргави санитари бързо го отвеждат при Садам Сахаров в психиатрията “Кфар Саул”. Има и по-малко очевидни, но по-вирулентни форми. Чо[...]

Последните слънчеви дни

(Доклад, прочетен в Тронхайм, Норвегия) В други, по-добри дни, бих се възползувал от случая да побъбря от душа с вас, приятните на моето сърце северяни. Пък и може ли да се измисли по-подходящ за това случай от представянето на моята книга в превод на старонорвежки? Бъбрив жител на Яфа, аз бих изтъкал пред вас словесно, многоцветно платно от безкрайни нишки, съе[...]

Предговор

Не знам как благодарните потомци ще оценят моя принос към “световната антибуржоазна мисъл”, но ще се постарая да го опиша за съвременниците по най-кратък начин. На мен, както и на вас, мой читателю, се падна да живея в интересна епоха, подиграла се с оптимистичните прогнози на Маркс и насочила поглед към “Откровението” на св. Йоан Богослов. Случи ми се да видя разрушаването на Съветския съюз [...]

Причината е в системата, глупчо!

Големите частни финансови институции се сриват ежедневно върху раменете на данъкоплатците под акомпанимента на мантрата: “Нашата система е силна и стабилна... силна и стабилна...” Има си хас. А Великденският заек създаде Вселената. Освен това благосклонно ни съобщават (все пак!), че тази е най-тежката криза от Голямата депресия до днес – и в това вече няма как да не им повярваме. Голямата де[...]

Äà óäàðèø äæàêïîòà: òàéíàòà èñòîðèÿ íà Pussy Riot

Ñâåòúò ãè îáèêíà. Pussy Riot (èëè çà êðàòêîñò PR) ïîëó÷èõà ðåêëàìà êàòî çà ñóïåðçâåçäè. Íî êàêâî ñà òå? Äà ñà ðîê èëè ïúíê ãðóïà - íå ñà. Åäèí áðèòàíñêè æóðíàëèñò íàñêîðî ñå óäèâè: òå íå ïðîèçâåæäàò ìóçèêà, íå ïðîèçâåæäàò ïåñíè, íèòî êàðòèíè - íèùî, nada, rien, nothing. Êàê òîãàâà ãè îïèñâàò êàòî "àðòèñòè"? Òîâà áåøå ñóðîâ òåñò çà òåõíèòå ïîäðúæíèöè, íî òå ãî ïðåìèíàõà áëåñòÿùî - àìåðèêà[...]

Изборите в България и геополитическите им последствия*

Геополитическата активност на Обама в задния двор на Русия се увенчава с чудесни резултати. Първо, изборите в България на 5-ти юли изтикаха във властта нова партия – т.н. ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България) на Бойко Борисов. Борисов - или Батман както го наричат неговите сподвижници – е бил полицай

Аржентинското пророчество

Колко време ни остава? В тази статия разглеждаме някои ключови процеси днес, които – според нас – подсказват, че даден период на развитие или цикъл приближава стремително бързо към своя край в целия свят - въпреки поведението на глобалните медии, които се правят, че не виждат и не разбират какво става (тоест, крият истината[...]
Israel Shamir © 2016 Frontier Theme